Неділя, 02.10.2022, 11:52
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Метод. рек. » 30 на 34

Змістовий модуль 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Давня історія України

ТЕМА 1 Вступ.
Предмет і завдання курсу “Історія України”. Основні принципи історії як науки. Наукова періодизація і характеристика основних періодів історії України.

ТЕМА 2. Еволюція людини і найдавніших цивілізацій в Україні.
Формування первісного суспільства на території України. Кочові племена на території України. Античні міста Північного Причорномор’я.

ТЕМА 3. Формування держави у східних слов’ян (VI-Xст.).
Формування праслов’янського світу. Походження та розселення слов’ян. Перехід слов’ян до племінної організації, утворення племінних союзів східних слов’ян.

ТЕМА 4. Київська Русь. (X – перша половина XІІ ст.)
Предумови створення Київської держави.Наукові концепції походження Русі. Норманська теорія. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. Зовнішньо – політичні стосунки Київської Русі. Проблема люду Київської Русі.Реформи Володимира та Ярослава. Утворення середньовічної держави Київська Русь.

ТЕМА 5. Давньоукраїнські князівства в ХІІ – перша половина ХІV ст.
Феодальна роздробленість Київської Русі. Феодальні війни 1295-1238 р.р. Монголо – татарська навала.Початок формування української народності. Виникнкнення назви “Україна”.

ТЕМА 6.Українські землі в складі Литовського князівства та інших країн ( друга половина ХІV –перша половина ХVІ століття).
Виникнення Великого князівства Литовського. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.Соціально – економічний та політичний устрій Литовсько-Руського князівства. Уніятьські процеси другої половини ХІV – першої половини ХVст. на українських землях. Люблінська унія та її наслідки для українських земель. Боротьба Московського князівства за українські землі. Релігійне життя на українських землях. Берестейська унія.

ТЕМА 7. Україна в другій половині ХVІ – перший половині ХVІІ століть. Українські землі під владою Речі Посполитої.
Галицько –Волинська держава. Роль Галицько – Волинської держави в історії України.Експансія Литви, Польщв й Угорщини.Литовсько – Руська держава. Адміністративно – територіальний устрій українських земель наприкінці ХVІ ст. Суспільно – політичний лад. Польсько- литовська унія. Утворення Річі Посполитої. Адміністративно – територіальний устрій українських земель в складі Річі Посполитої. Соціальна структура суспільства. Фільварки та кріпосне право.Виникнення українського козацтва. Посилення козацтва наприкінці ХVІ - у першій пол. ХVІІ ст. Запорізька Січ.Боротьба козацтва проти турецько – татарської агресії. Козацько – селянські повстання.Етнічна консолідація й національно – духовне піднесення українського народу у ХV- пер. пол. ХVІІ ст.

ТЕМА 8. Українська національна революція ХVІІ ст (1648-1676рр.).
Визвольна війна українського народу сер. ХVІІ ст. Б. Хмельницький. Зборівський договір. Формування державних структур. Гетьманщіна в системі міжнародних стосунків. Соціальна політика гетьманського уряду.Переяслівська угода 1654 р.Загострення українсько – московських відносин 1656-1657 р.р. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань. І. Виговський. Гадяцька угода. Слободищенський трактат. Наростання Руїни П. Дорошенко. Поділ України. Наступ царизму на автономію України. І. Мазепа. Україна та північна війна. Козацька еміграція. П. Орлик. Обмеження влади лівобережних гетьманів. Запоріжжя у 1709-1775 рр.Еволюція соціальної структури в Україні у ХVІІІ ст.
ТЕМА 9. Україна у другій половині ХVІІ століття. Наступ російського царизму на українську державу. Україна в політичних планах Польщі, Туреччини та інших держав.
Загострення українсько – московських відносин 1656-1657 р.р. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань. І. Виговський. Гадяцька угода. Слободищенський трактат. Наростання Руїни П. Дорошенко. Поділ України. Наступ царизму на автономію України. І. Мазепа. Україна та північна війна. Козацька еміграція. П. Орлик. Обмеження влади лівобережних гетьманів. Запоріжжя у 1709-1775 рр.Еволюція соціальної структури в Україні у ХVІІІ ст.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Вступ.
Періодизація найдавнішої історії України

2. Еволюція людини і
найдавніших цивілізацій
в Україні.
Первісна людина на території України.
Первісна людина на території Донеччини.
Мезоліт на сучасних українських землях.
Палеоліт на сучасних українських землях.
Енеоліт на сучасних українських землях.
Виникнення землеробства.
Зародження перших релігійних уявлень.
Трипільська культура.
Економічна діяльність трипільців.
Структура трипільського суспільства
Гончарна культура трипільців.
Трипільські протоміста.
Вплив трипільської культури на місцеві племена.
Давні джерела про кімірійців.
Поява кімірійців на історичній арені.
Економічна основа життєдіяльності кімірійців.
Кімірійці та навколишній світ.
Вплив культури кімірійців на місцеві племена.
Давні джерела про скіфів.
Проблема розселення та ототожнення скіфів на території сучасної України.
Скіфи-орачі.
Скіфи-землероби.
Царські скіфи.
Алазони.
Кочові скіфи.
Скіфські поселення на території сучасних українських земель..
Характеристика суспільства скіфів.
Формування держави у скіфів ІІІ ст.. до н.е.
Побут та господарювання скіфів.
Стосунки скіфів з навколишнім світом.
Матеріальна культура скіфів.
Вплив культури скіфів на місцеві племена.
Сармати в давніх джерелах.
Поява Сарматів на території сучасної України.
Господарча діяльність сарматів.
Матеріальна культура сарматів
Вплив культури сарматів на місцеві племена.
Гуни.
Авари.
Болгари.
Хозари.
Печенегі.
Половці.
Виникнення античних міст-полісів у Північному Причорномор’ї.
Стосунки міст з навколишніми племенами.
Вплив культури міст-полісів на місцеві племена.
3. Формування держави у
східних слов’ян (VI-Xст.). Праслов’яни.
Зарубинецька та черняхівська археологічні культури.
Походження слов’ян.
Слов’яни в стародавній літературі.
Розселення слов’ян.
Слов’янський етногенез у творах видатних українських діячів( Б.Хмельницький, М.Костомаров, В.Хвойко, Я.Пастернак, М.Грушевський, В.Петров та ін..).
Формування слов’янської етнокультурної спільноти.
Венеди.
Склавини.
Анти.
Дуліби.
Господарча діяльність слов’янських племен.
Суспільна організація слов’янських племен.
Формування племінних об’єднань на території сучасної України пер.пол.ІХ ст..
Поляни, деревляни, сіверяни та ін.
Організація економічного життя слов’янських племен пер. Пол.. ІХ ст..
Соціальна еволюція слов’янських племен пер.пол.ІХ ст..
Релігійні вірування слов’янських племен пер.пол ІХ ст..
Стосунки слов’янських племен з сусідніми державами пер.пол ІХ ст..
Давні джерела про слов’янські племена пер.пол. ІХ ст..
Формування феодалізму у слов’янських племен
Пер. Пол.. ІХ ст..
Християнізація праукраїнськіх князів.
Слов’яни та скандинави.
Походження назви «Русь».
Словяни у «Повісті минулих літ».
Аскольд і Дір.
Теорії та концепції походження Київської Русі.
Норманська теорія.
Заснування та розвиток Київа.
4. Київська Русь.
(X – перша половина XІІ ст.) Виникнення Київської держави.
Розвиток феодальних відносин.
Державно-політичний устрій Київської Русі кін.ІХ-Х ст.
Економічний розвиток Київської Русі.
Розвиток міст.
Зовнішня та внутрішня політика кн..Олега
Зовнішня та внутрішня політика кн..Ігоря
Боротьба князів за цілісність кордонів.
Соціальна структура суспільства.
Подальше формування феодальної верстви населення.
Проблема середньовічного люду у Київській Русі.
Кн..Ольга та її реформи.
Правління кн.. Святослава.
Розквіт Київської Русі, формування централізованої держави.
Володимир Великий Та його реформи
Реформи Я .Мудрого.
Стосунки К.Русі та Візантії.
«Руська правда» та її значення для подальшого розвитку феодалізма.
Місце К.Русі серед країн Європи.
Держава за Ярославичів.
5. Давньоукраїнські князівства
в ХІІ – перша половина ХІV ст. Особливості соціального розвитку К.Русі ХІІ ст..
Політика В. Мономаха.
Феодальна роздробленість К.Русі, причини та наслідки.
Економічний та політичний розвиток Київського, Чернігіво-Сіверського, Переяславського князівств..
Галицько-Волинське кн..
Особливості соціально – економічного розвитку
Галицько-Волинського кн..
Галицько-Волинське кн..в джерелах сусідніх держав.
Роман Галицький та його діяльність.
Розвиток Галицько-Волинського кн..за часи Даніла Романовича.
Розвиток Галицько-Волинського кн..за часи за спадкоємців Даніла Галицького
Виникнення назви «Україна».
Місце Київської Русі в історії Європи.
Монголо – татарська навала.
Битва при Калці.
Загарбання К.Русі Монголо-татарами.
Галицько-Волинське кн..у війнах з Угорщиної та Польщею.
Економічне життя за часи Золотоординського іга.
Відносини з Золотою Ордою.
6. Українські землі в складі
Литовського князівства, Польщі,
Угорщини та інших країн (друга
половина ХІV – перша половини
ХVІ століття). Утворення великого князівства Литовського.
Соціально-економічний розвиток великого князівства Литовського.
Входження українських земель до великого князівства Литовського.
Особливості соціально-економічного розвитку Великого кн..Литовськог, Руського і Жемантійського.
Адміністративно-політичний устрій Литовсько-Руського князівства
Включення Буковини до складу Молдавського князівства
Закарпаття в складі Угорщини
Остаточне встановлення польської влади в Галичині і ліквідація галицької автономії в складі Польщі
Кревська унія 1385 р
Політичний стан українських земель після Кревської унії
Соціальний устрій
Магдебурзьке право
Господарське життя в Україні в ХІV-ХV ст
Процес закріпачення на українських землях.
Національні і соціальні рухи ХІV-ХV ст. на українських землях.
Культурне і церковне життя в ХІV-ХV ст. на
українських землях.
7.Україна в другій половині ХVІ –
перший половині ХVІІ століть.
Українські землі під владою Речі
Посполитої. Люблілінський сейм 1569 р
Суспільно-політичні зміни на українських землях після люблінської унії
Станновище української православної церкви(XV-XVI ст.)
Виникнення, склад та діяльність братств.
Церковні собори в Бересті в 1569 р
Виникнення уніатської церкви
Петро Могила
Українська колонізація Подніпров'я та
Запорожжя.
Джерела, причини та етапи виникнення та розвитку українського козацтва
Перші гетьмани
Поява перших Січей
Дмитро Вишневецький – засновник Запорозької Січі
Територія Запорожжя, чисельність, заняття,
побут та звичаї його населення
Військово-політична організація Запорозької Січі
Козацька символіка
Церква в житті козаків
Реєстрове козацтво
Боротьба козаків з нападами ординців
Морські походи козаків
Петро Сагайдачний
Участь українського козацтва в Хотинській
Війні
Козацько-селянський рух в Україні
наприкінці ХVІ-в 20-30-х рр. XVII ст
Соціально-економічний і політичний стан України
наприкінці XVI - в 20-30-х рр. XVII ст
Повстання під керівництвом К. Косинського
повстання під керівництвом С. Наливайка
(1594-1596 рр.)
Повстання 1625 р. під керівництвом М. Жмайла
Повстання під керівництвом Тараса Федоровича (Трясила)
Повстання Івана Сулими.
Зруйнування Кодака
Козацьке повстання 1637-1639 рр
Значення казацько-селянських повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу
8. Українська національна
революція ХVІІ ст (1648-1676рр.). Причини, характер і рушійні сили
Національно-визвольної революції українського народу ХVІІ ст.
Зиновій - Богдан Хмельницький – державний діяч, полководець, дипломат.
Початок війни
Перші перемоги на Жовтих Водах і під Корсунем
Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями
Похід Б. Хмельницького в Галичину
Вступ української армії до Києва
Програма будівництва Української держави
Облога Збаража
Зборівська битва
Зборівський мирний договір
Виникнення Української козацької держави -
Гетьманщини, її політико-адміністративний устрій
Козацька рада
Козацька старшина
Генеральна військова канцелярія
Створення української армії
Місце України в міжнародних відносинах Європи XVII ст.
Битва під Берестечком
Білоцерківський мирний договір
Битва під Батогом
Жванецька облога
Молдавські походи
Відносини з Московською державою, Переяславська рада 1654 р.
Українсько-московська міждержавна угода
і Березневі статті
Ставлення різних суспільних верств і церкви
в Україні до Переяславської угоди 1654 р
Военні дії проти Польщі в 1654-1655 рр
Віленське перемир'я 1656 р.
Зміна зовнішньополітичної орієнтації
Б. Хмельницького
Смерть Б. Хмельницького 1657 р.
Історичне значення Національно-визвольної
революції українського народу
9.Україна у другій половині
ХVІІ століття. Наступ російського
царизму на українську державу.
Україна в політичних планах
Польщі, Туреччини та інших
держав. Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького
Іван Виговський - гетьман України (1657-1659 рр.), і основні напрямки його державної політики.
Гадяцький договір 1658 р
Гетьманство Ю. Хмельницького
Переяславські статті 1659 р
Слободищінський трактат 1660 р.
Причини, характерні риси та наслідки доби Руїни 60 рр. XVII ст.
Павло Тетеря
Чорна рада в Ніжині 1663 р
Іван Брюховецький
Московські статті 1665 р
Андрусівський мир 1667 р
Внутрішня і зовнішня політика гетьмана Петра Дорошенка на Правобережжі (1665-1676 рр.)
Ліквідація самостійності Української православної церкви
Гетьманство Д. Многогрішного та 1. Самойловича
«Вічний мир» 1686 р
1. Сірко
Запорозька Січ у складі Гетьманщини
Виникнення слобідських полків
Політичний устрій Гетьманщини і Слобідської України в другій половині XVII ст
Українська держава за гетьманства Мазепи
Коломацькі статті
Відродження козацького укладу на Правобережній Україні
Семен Палій

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Борисенко В. І. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К., 1996.
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної україн¬ської нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.
3. Давня історія України. Кн. 1-2. - К., 1994,1995.
4. Історія України: Навчальний посібник / Під редакцією В. А. Смолія.
-К.,1997.
5. Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев. - Львів, 1996.
6. Рибалка І. Історія України. Ч.1 .- Харків, 1995; Ч. 2. - Харків, 1997.
7.Губарев В.К. История Украины – Донецк, 2004.
9.Бойко О.Д.Історія України: Посібник.- К., 2001.
10.Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник.- К.-Л., 2002.
11. Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Інтернет-ресурс http://ukrhist.at.ua/

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Княжа доба (ІХ- перша пол. ХІV ст.) ( 2 год).

1. Становлення та розвиток держави Київська Русь( кін.ІХ- 70-ті рр. Х ст..).
2. Централізація держави Київськ Русь. Реформи Володимира Великого.
3. Соціально-економічний розвиток Київської Русі (Х-ХІ ст..) «Руська правда»- джерело вивчення соціальної структури Київської Русі.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К. І968.-С. 12-26.
Брайчевський М.Д. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.- С. 34-46.
Горський А.А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі. // Український Історичний журнал. 1994-. № І. – С. 64-76.
Ісаевич Я.Д. Початки державності і ранні етапи формування східнослов’я нських народів. - К. 1981.-С. 46-54
Кузьмин А. Падение Перуна.- М., 1988.- С.151-203.
Литаврин Г.Г., Иванова О.В., Наумов Е.П.Принятие христианства народами центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси.-М., 1988.- С.207-263.
Рыбаков Б.А. Язичество древней Руси. - М. 1987.- С. 64-88.
Толочко П.П. Київська Русь. - К. 1996.- С. 8-46.
Хрещенко А. Українці, то вони. // Березіль. 1993. -№ 9-12.
Бойко О.Д. Історія України.-К.,2001.-С.41-86.
Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України.-К., 1999.- С.25-48.
Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 64-115.
Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.6-25.
Лановик Б., Матисякевич З. Історія господарства: Україна і світ.-К.,1995.- С.64-81
Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua
Тема 2. Давньоукраїнські князівства у ХІІ- перша половина ХІУ ст. Литовсько-польська доба.
1. Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст..).
2. Галицько-Волинське князівство- правонаступник Київської Русі.
3. Зміни в соціальній структурі Українського суспільства ХІV-XVII ст.
4. Економічний розвиток українських земель ХІV-XVII ст. Процес закріпачення селянства. Фільваркове господарство.
5. Виникнення українського козацтва. Етапи та особливості формування.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Толочко П.П. Київська Русь. - К. 1996.- С. 8-46.
Крип'якевич І. П.Галицько –Волинське князівство.-К.,1984.-164 с.
Бойко О.Д. Історія України.-К.,2001.-С.41-86.
Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України.-К., 1999.- С.25-48.
Грабовський С., Ставрояні С.Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 64-115.
Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.6-25.
Лановик Б., Матисякевич З. Історія господарства: Україна і світ.-К.,1995.- С.64-81
Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Рибалка І. Історія України. Ч. І. - Харків. І995- с. І26-128, 137-145.
Сас П. Магдебурське право на Україні ХУ-ХУІІ ст. // Наука І суспільство. 1985.-№ 1.- С. 12-18.
Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків.-К., 1990, Т. 1-2
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 3. Україна в другій половині ХVІ – перший половині ХVІІ століть. Українські землі під владою Речі Посполитої. (2год.)

1. Козацько-селянські повстання 90-х рр.. ХVІ та 20-30-х XVII ст.
2. Виникненя Української козацької держави – Гетьманщини, її політично-адміністративний устрій та соціально-економічна політика
3. Переяславська Рада 1654 р. Березневі статті 1654 р. і їх наслідки.

Джерела та література
Бойко О.Д. Історія України.-К.,2001.-С.41-86.
Губарев В.К. История Украины.- Донецк., 2004.- С.46-55.
Дзюба Е. Просвещение на Украине. /2пол. ХУІ - Іпол. ХУІІ в.в./. - К. 1992 .- С. 16-34.
Збірник документів І матеріалів з Історії України» - Донецьк. 1985. Документи № 7-11
Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України.-К., 1999.- С.25-48.
Рибалка І. Історія України. Ч. І. - Харків. І995- с. І26-128, 137-145.
Сас П. Магдебурське право на Україні ХУ-ХУІІ ст. // Наука І суспільство. 1985.-№ 1.- С. 12-18.
Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Сергійчук В. І. Іменем війська запорозького.-К., 1991.-253с.
Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків.-К., 1990, Т. 1-2
Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 115-142.
Лановик Б., Матисякевич З. Історія господарства: Україна і світ.-К.,1995.- С.110-181
Іванов І. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 рр.-К.,2002.-315 с.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua
Тема 4. Україна у др.. пол XVII ст .

1. Руїна: хронологічні рамки, причини, наслідки.
2. Внутрішня і зовнішня політика Івана Мазепи.
3. Конституція Пилипа Орлика.

Джерела та література
Бойко О.Д. Історія України.-К.,2001.-С.41-86.
Губарев В.К. История Украины.- Донецк., 2004.- С.46-55.
Дзюба Е. Просвещение на Украине. /2пол. ХУІ - Іпол. ХУІІ в.в./. - К. 1992 .- С. 16-34.
Збірник документів І матеріалів з Історії України» - Донецьк. 1985. Документи № 7-11
Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України.-К., 1999.- С.25-48.
Рибалка І. Історія України. Ч. І. - Харків. І995- с. І26-128, 137-145.
Сас П. Магдебурське право на Україні ХУ-ХУІІ ст. // Наука І суспільство. 1985.-№ 1.- С. 12-18.
Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 197-252.
Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків.-К., 1990, Т. 1-2
Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.55-79.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 5. Контрольна робота. Модуль 1.

ТЕМАТИКА ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

1. Первісна людина на території Донеччини
2. Гончарна культура трипільців.
3. Скіфи на території Донеччини
4. Походження слов’ян.
5. Слов’янський етногенез у творах видатних українських діячів( Б.Хмельницький, М.Костомаров, В.Хвойко, Я.Пастернак, М.Грушевський, В.Петров та ін..).
6. Зарубинецька та черняхівська археологічні культури
7. Стосунки слов’янських племен з сусідніми державами пер.пол ІХ ст..
8. Теорії та концепції походження Київської Русі.
9. «Руська правда» та її значення для подальшого розвитку феодалізма.
10. Особливості соціального розвитку К.Русі ХІІ ст..
11. Розвиток Галицько-Волинського кн..за часи Даніла Романовича.
12. Особливості соціально-економічного розвитку Великого кн..Литовськог, Руського і Жемантійського.
13. Включення українських земель до складу Молдавського князівства.
14. Кревська Унія 1385 р.
15. Господарське життя в Україні в ХIV-ХV ст.
16. Церковне життя в ХІV-ХV ст
17. Люблілінський сейм 1569 р
18. Джерела і причини виникнення українського козацтва
19. Козацько-селянський рух в Україні наприкінці ХVІ-в 20-30-х рр. XVII ст
20. Соціально-економічний і політичний стан України наприкінці XVI - в 20-30-х рр. XVII ст
21. Козацьке повстання 1637-1639 рр
22. Причини, характер і рушійні сили Національно-визвольної війни
23. Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького Іван Виговський - гетьман України (1657-1659 рр.), основні напрямки його державної політики
24. Гетьманство Ю. Хмельницького Переяславські статті 1659 р
25. Чорна рада в Ніжині 1663 р
26. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана Петра Дорошенка на Правобережжі (1665-1676 рр.)
27. Політичний устрій Гетьманщини і Слобідської України в другій половині XVII ст.
28. Семен Палій
29. Українська держава за гетьманства Мазепи

Категорія: 30 на 34 | Додав: chilly (01.03.2009)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 4261
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022