Неділя, 02.10.2022, 12:52
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Метод. рек. » 30 на 34

Змістовий модуль 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Нова історія України

ТЕМА 1. Посилення феодально - кріпосницького і національного гніту в Україні у ХVІІІ ст. Ліквідація автономних прав України Російською імперією.
Українські землі в складі Російської імперії, особливості адміністративно- політичного устрою. Колонізація Північної України. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії.
ТЕМА 2. Україна в період кризи феодально-кріпосницької системи і формування капіталістичного укладу у першій половині ХІХ ст.
Формування Української націїї.Національний рух Східної України. Початок національного відродження на західно-Українських землях.Кирило – Мефодіївське товариство. Громадівський рух. Активізація студентського руху в 90-ті р. ХІХ ст. Народницький рух.
ТЕМА 3. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму в Україні у другій половині ХІХ ст.
Капіталістична модернізація й Україна. Скасування кріпосного права. Буржуазні реформи. Капіталістична індустріалізація на українськиї землях.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Посилення феодально-
кріпосницького і національного
гніту в Україні у ХVІІІ ст.
Ліквідація автономних прав
України Російською імперією. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр
Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії (Росії), Прибалтики і Речі Посполитої
Похід Карла XII в Україну і перехід І. Мазепи на його бік
Укладення українсько-шведського союзу
Полтавська битва, та її наслідки.
Пилип Орлик - гетьман України у вигнанні
Розробка і прийняття «Пактів і Конституції прав та вольностей Війська Запорозького»
Похід П. Орлика в Правобережну Україну
Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України.
І. І. Скоропадський
Перша Малоросійська колегія
Павло Полуботок
Зміцнення української державності за гетьманства
Данила Апостола (1727-1734 рр.)
«Рішительні пункти» 1728 р
Тимчасове відновлення гетьманського правління
Кирило Григорович Розумовський
Остаточна ліквідація гетьманства
Скасування російським урядом військового й адміністративного устрою на Лівобережній Україні
Доля запорожців після Полтавської битви
Заснування Нової Січі
Соціально-економічне розшарування січового товариства
Політика царського уряду щодо Запорожжя
Зруйнування Запорозької Січі
Задунайська Січ
Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо)
Переселення козаків на Кубань
Гайдамацький рух, його характер і рушійні сили
Гайдамацьке повстання 1750 р
опришківський рух. Олекса Довбуш
Коліївщина, її соціальний і політичний ґрунт
Націнально-визвольна й антикріпосницька боротьба
В Україні в середині і в другій половині XVIII ст.
2.Україна в період кризи
феодально-кріпосницької
системи і формування
капіталістичного укладу у
першій половині ХІХ ст. Адмістративно-територіальний устрій і регіональний розділ українських земель у складі іноземних держав
Русько-турецька війна 1806-1812 рр
Україна в російсько-французькій війні 1812 р
Російсько-турецька війна 1828-1829 рр
Виникнення Азовського козацького війська
Занепад кріпосницьких і зародження капіталістичних відносин в Україні
Розвиток промислового перевороту в Україні
Місце України у формуванні Всеросійського ринку XIX ст
Антикріпосницька боротьба в Україні у ХІХ ст.
Найбільші виступи козаків, селян і військових поселенців у ХІХ ст..
Устим Кармалюк
Соцільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні у ХІХ ст..
Діялььність декабристів в Україні
Кирило-Мефодіївське братство і його вплив
на розвиток українського національного руху
Реформи Марії-Терезії і Йосифа ІІ
Пробудження національного життя в Галичині і Буковині у першій половині ХІХ ст..
‹‹Руська трійця»
Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях
Головна Руська рада
Скасування кріпосного права в Галичині
Українці в першому парламенті Австро-Угорщини
Повстанський рух у ХІХ ст.
Лук'ян Кобилиця
3.Скасування кріпосного
права і розвиток капіталізму
в Україні у другій половині ХІХ ст. Законодавче скасування кріпосного права 1861 р.
Особливості реформаційного процесу в Україні у ХІХ ст., та його наслідки
Реформи адміністративно-політичного управління другої половини ХІХ ст.
Вплив реформ 60-70-х рр. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні
Економічна політика російського царату в Наддніпрянській Україні в другії половині ХІХ ст.
Роль Донецько-Придніпровського економічного регіону в економічному розвитку на українських землях у другії половині ХІХ ст.
Торгівля. Розширення внутрішнього ринку
Розвиток товарного виробництва в сільському господарстві
Товарне землеробство. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва
«Цукрова революція»
Підприємці Терещенки
Розшарування селянства у другії половині ХІХ ст.
Становлення української нації
Особливості економічного життя Галичини, Буковини і Закарпаття у другії половині ХІХ ст.
Переселенські рухи українців у другії половині ХІХ ст.
«Хлопоманство»
Виникнення «Громад»
Валуєвський циркуляр
Емський указ 1876 р
Народницький рух в Україні
«Ходіння в народ» 1874 р
«Чигиринська змова»
Літературне товариство ім. Т. Шевченка
Михайло Драгоманов
«Братство Тарасівців»
Народовці і москвофіли
Культурно-просвітницьке товариство «Просвіта» у Львові

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Борисенко В. І. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К., 1996.
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної україн¬ської нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.
3. Давня історія України. Кн. 1-2. - К., 1994,1995.
4. Історія України: Навчальний посібник / Під редакцією В. А. Смолія.
-К.,1997.
5. Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев. - Львів, 1996.
6. Рибалка І. Історія України. Ч.1 .- Харків, 1995; Ч. 2. - Харків, 1997.
7.Губарев В.К. История Украины – Донецк, 2004.
9.Бойко О.Д.Історія України: Посібник.- К., 2001.
10.Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник.- К.-Л., 2002.
11. Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 6. Українські землі у першій половині ХІХ ст. (2 год.).

1. Ліквідація автономних прав України Російською імперією у XVIII ст.
2. Становище українських земель в складі Австро-Угорської імперії.
3. Перші таємні гуртки на Україні. Повстання декабристів.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.13-31
2. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 252-289.
3. Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.121-183.
4. Рибалка І. К. Історія України.-Харків, 1997.-Ч. 2-С.5-115.; 197-253
5. Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
6. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст..-К., 2000.-358 ст.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 7. Українське національне відродження ХІХ ст.. (2год.).
1. Етапи українського національного відродження ХІХ ст.
2. Формування національної політичної думки ХІХ ст.
3. Суспільно-політичне життя в Україні у др. пол. ХІХ ст.Піднесення національно-визвільного руху
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
7. Кирило-Мефодіївське товариство. Зб. документів І матеріалів у 3-х т. - К. 1990-Док.№. 2-16..
8. Костомаров М.І. Закон Божий. Книга буття українського народу. - К. 1991. Про заборону української мови (Циркуляр міністра Внутрішніх справ Волуева 1863р.) Про заборону Українського письменства (урядовий указ 1876р.) //.Ефіменко 0. Історія України та її народу. - К. 1992. с. 250-252.
9. Голубенко П. Україна І Росія у світлі культурних взаємин. - К. 1993. –С. 68-72.
10. Голубенко П. Русифікація України І український культурний процес у ХІХсі // Березіль. - 1994. № 12.-С.12-16.
11. Матвеева Л.В. Зародження монополітичного капіталізма на Україні (1870-1900). - К. 1995. – С. 62-74.
12. Петраш 0.0. Руська трійця. - К. 1996.
13. Сергієнко Г.Н. Т.Г. Шевченко І Кирило-МефодІївське товариство. - К. 1983.
14. Сергіенко Г.Н. Кирило-МефодІївське товариство І утвердження Ідеї наці¬онального відродження України в слов"янському світі. // Український Історичний журнал. - 1996.-№1.-С.48-54.
15. Кругляк Б. Торгівельна буржуазія України (60-тІ р. XIX от. - 1914р.У // Український Історичний журнал. - 1994.-№б.- С. 62-64.
16. Калиниченко Н.Л., Ульченко Ж.Д.Роль земств у впровадженні навчання рід¬ною мовою в народній школі України. // Український Історичний журнал 1994. - №1.-С. 32-38.
17. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.13-31
18. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 252-289.
19. Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.121-183.
20. Рибалка І. К. Історія України.-Харків, 1997.-Ч. 2-С.5-115.; 197-253
21. Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
22. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст..-К., 2000.-358 ст.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 8. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму
в Україні у другій половині ХІХ ст.(2год.)
1. Особливості економічного розвитку українських земель у ХІХ ст.
2. Реформи 60-80 рр. ХІХ ст. в Російській імперії та їх проведення в Україні
3. Капіталістична модернізація і Донбас
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

1. Голубенко П. Україна І Росія у світлі культурних взаємин. - К. 1993. –С. 68-72.
2. Голубенко П. Русифікація України І український культурний процес у ХІХсі // Березіль. - 1994. № 12.-С.12-16.
3. Матвеева Л.В. Зародження монополітичного капіталізма на Україні (1870-1900). - К. 1995. – С. 62-74.
4. Кругляк Б. Торгівельна буржуазія України (60-тІ р. XIX от. - 1914р.У // Український Історичний журнал. - 1994.-№б.- С. 62-64.
5. Калиниченко Н.Л., Ульченко Ж.Д.Роль земств у впровадженні навчання рід¬ною мовою в народній школі України. // Український Історичний журнал 1994. - №1.-С. 32-38.
6. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 252-289.
7. Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.149-183.
8. Рибалка І. К. Історія України.-Харків, 1997.-Ч. 2-С.159-197.
9.Лановик Б., Матисякевич З. Історія господарства: Україна і світ.-К.,1995.- С.225-314.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 9. Контрольна робота. Модуль 2.

ТЕМАТИКА ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

1. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр
2. Участь українських полків у воєнних діях на землях Мсковії (Росії), Прибалтики і Речі Посполитої
3. Похід Карла XII в Україну і перехід І. Мазепи на його бік
4. Полтавська битва та її наслідки
5. Пилип Орлик - гетьман України у вигнанні
6. Розробка і прийняття «Пактів і Конституції прав та
вольностей Війська Запорозького»
7. Гетьман І. І. Скоропадський.
8. Павло Полуботок
9. Зміцнення української державності за гетьманства Данила Апостола (1727-1734 рр.)
10. «Рішительні пункти» 1728 р
11. Кирило Григорович Розумовський
12. Скасування російським урядом військового й адміністративного устрою на Лівобережній Україні
13. Доля запорожців після Полтавської битви
14. Переселення козаків на Кубань
15. Гайдамацький рух, його характер і рушійні сили
16. Опришківський рух. Олекса Довбуш
17. Коліївщина, її соціальний і політичний ґрунт
18. Націнально-визвольна й антикріпосницька боротьба в Україні в середині і в другій половині XVIII ст
19. Адмістративно-територіальний устрій і регіональний розподіл українських земель у складі іноземних держав у ХІХ ст.
20. Україна в російсько-французькій війні 1812 р
21. Занепад кріпосницьких і зародження капіталістичних відносин в Україні у ХІХ ст.
22. Розвиток промислового перевороту в Україні
23. Кирило-Мефодіївське братство і його вплив на розвиток українського національного руху
24. Реформи Марії-Терезії і ЙосифаІІ і їх значення для розвитку західноукраїнських земель
25. Пробудження національного життя в Галичині і Буковині ‹‹Руська трійця»
26. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях
27. Скасування кріпосного права в Галичині перша половина ХІХ ст.
28. Українці в першому парламенті Австро-Угорщини
29. Політичні ідеї М. Драгоманова

Категорія: 30 на 34 | Додав: chilly (01.03.2009)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 3157
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022