Четвер, 11.08.2022, 04:01
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Історія держави і права Укр » Метод. рек.

Рекомендована література


Основна:

1. Історія держави і права України. Академічний курс. У 2 т. / За ред. В.Я. Тація, – К. 2003.

2. Хрестоматія з історії держави і права України / За ред. В.Д. Гончаренка. – К., Ін Юре, 1997.

Довідкова:

1. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Т. 1-10. – Львів, 1993-2001.

2. Мала енциклопедія етнодержавознавства - К., 1996.

3. Українське державотворення: Невитребуваний потенціал. Словник-довідник. – К., 1997.

4. Юридический энциклопедический словарь. – М., 2000.

5. Юридична енциклопедія. В 6 т. – К., 1998-2004.

6. Україна: хроніка ХХ ст. Довід. Вид. (за заг. ред. В.Я.Смолія). – К., 2004.

Додаткова:

 1. Балыбин В.А. К истории Уголовного уложения 1903 г. в России // Вестник Ленингр. универ-та, 1977. №11. Экономика, философия, право. Вып.2. – С.123-130.
 2. Балыбин В.А. Основные тенденции развития уголовного законодательства в России в 1861-1881 гг. // Изв. вузов. Правоведение. – 1997. - №3. – С.53-63.
 3. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетерчак М. История государства Польши.- М., 1980. - С.357-401.
 4. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648-1654 рр. в працях дослідників із західної діаспори //Українській історичний журнал. – 1993. -  № 1. - С.50-51.
 5. Бершадский С. Литовский Статут и польские конституции. - СПб, 1893.
 6. Білас І. Репресивно каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико правовий аналіз.  - К., 1994.
 7. Бойко І. До питання про сімейне право Гетьманщини за кодексом 1743 р. // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 23-26.
 8. Бойко І. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. // Право України. – 1998. -№ 5. – С. 98-100.
 9. Бойко І. Про цивільне право Гетьманщини за кодексом 1743 року // Право України. – 1999. - №3. – С.88-90.
 10. Борисенко С. Звичаєве право Литовсько-Руської держави на початку ХVI ст. Збірник соціально-економічного відділу УАН. Вип. 3 -  К., 1928.
 11.  Бочарников Д.  М. Грушевський про історію створення та кримінальне право «Руської Правди» // Право України.- 1996.- № 11.- С.65-69.
 12. Ванечек В. История государства и права Чехословакии.  - М., 1981. - С. 353-362, 380-400.
 13.  Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1991.
 14.  Василенко М. “Права, по которым судится малороссийский народ”, як джерело державного права на Україні XVIII в. // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. – К., 1928. – Т. 1. – С. 245-252.
 15. Васильєв С. Припинення шлюбу: історико - правовий аспект // Право України. – 1998 - № 2.
 16.  Войнштейн Б.С. Свод законов Российской империи // Экономика и организация промышленного производства. – 1990. - №6. – С.139-143.
 17. Волковинський В.М., Левенець Ю.А. П.А.Столипін: з життя та державної діяльності // Укр. іст. журнал. – 1991. - №2. – С.115-124; №4 – С.116-123; №8. – 122-130; № 9. – С. 87-95.
 18. Гавриленко О.А. Право античних держав Північного Причорномор’я. Навчальний посібник. – Харків: НУВС, 2004.
 19.  Гавриленко О.А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права. Монографія. – Харків: Парус, 2006.
 20.  Гавриленко О.А. Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу // Вестник Международного славянского университета (г. Харьков). – 1999. – Т. 2. - №.1. – С. 44-50.
 21. Гавриленко О.А., Колесніков С.Д, Логвиненко І.А. Київська Русь: політико-правовий нарис. – Харків:  УнівВС, 1999.
 22. Гайдукевич В.Ф. Боспорськое царство. – М.-Л., 1949.
 23. Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків: СІМ, 2005.
 24.  Горобец В.Н. Украинско-российские отношения и политико-правовой статус Гетманщины (вторая половина XVII – первая четверть XVII века) // Россия – Украина: история взаимоотношений. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997.- С.77-88.
 25.  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в период феодальной раздробленности. Конспект лекций. - Одесса, 1964.
 26. Грищук В. Друга кодифікація // Радянське право.- 1988.- №1. - С.84-87.
 27.  Грищук В. Кодифікація 1958-1985 рр.- Текст лекції. - Львів., 1991.
 28.  Гуз А. Земство в політичній системі Російської імперії: напрями та результати діяльності // Нова політика. – 1996. - №4.
 29.  Гурбик А.О. Копні суди на українських землях у XIV – ХVI ст. // Українській історичний журнал.-  1990. - № 10.
 30.  Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі др. пол. XVII – XVIII ст. – К., 1994.
 31.  Гуржій О.Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст. – К., 1994
 32.  Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній думі // Віче. – 1998. - № 4. – С.130-134.
 33. Древнерусские княжеские уставы ХІ-ХVвв. - М., 1976.
 34. Ємець І. Оновлення матеріалів зводу законів Української РСР // Радянське право. - 1988.-№ 1. - С. 8-11.
 35. Зайцев Л.О. Становлення і доля української Козацької держави // Хроніка-2000. Вип.27-28. Держава, культура, право. – К., 1998. – С. 168-179.
 36. Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. – М., 1936. - С.48
 37. Історія держави і права України. Хрестоматія. Т.1,2. - К.,1997.
 38.  Кадеєв В.І. Про державний лад Херсонеса в перших століттях н.е. // Укр. іст. журн.- 1971.- № 9.- С.24-31.
 39. Калугін С.А. Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Універ-ту внутрішніх справ. – Х., 1999. – Вип.7. Ч.1. – С.53-65.
 40. Кодан С.В. М.М.Сперанский и систематизация законодательства в России (ХІХ в.) // Советское государство и право. – 1989. - №6. – С.103-110.
 41. Колесніков С.Д. Шлюбно – сімейне право Київської Русі // Проблеми державотворення України: історія і сучасність. Ч. 1. – Харків: УніВС, 1997. - С.23-32.
 42. Конституційні акти України (1917-1920 рр.). – К., 1992.
 43. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. – Воронеж: Воронеж. универ-т, 1989. – 183с.
 44. Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України. -1994. - № 11. - 12.
 45. Куликов В.В. К оценке Земского положения 1890 г. // Государство и право. – 2000. - №1. – С.104-110.
 46.  Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави і права України.-Львів, 1996. - С. 134-152.
 47.  Кульчицький В.С. Кодекс українського права 1743 р. // Право України. –1994. - № 9. – С.28-29.
 48.  Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. – Львів, 1958.
 49.   Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. Львів.- 1996.
 50.  КУльчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002.
 51. Курицын В.М. Становление социалистической законности. - М., 1983.
 52. Лаппо И.И. Литовский статут 1588 года. В 2 т. – Каунас, 1938.
 53. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. - К., 1997.
 54. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. – М., 1991.
 55. Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946 - 1955). – К., 2004.
 56. Макаренко А. Органи судочинства за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 41-45.
 57. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.
 58. Месяц В. История кодификации права на Украине в первой половине ХVIII в. – К., 1963.
 59. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.
 60. Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К., Либідь, 1997.
 61. Миронова В.Г. Из истории юридической практики в Древней Руси// История и культура древнерусского города.- М., 1989.- С.66-68.
 62. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К.: Знання, 1999.
 63. Нагорна Л. П. Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Укр. істор. журн. - 1993. -  № 1.
 64. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов Х1Х в.: правительственная политика. – Л., 1984.
 65. Нелин А.И. К вопросу о предпосылках кодификации права Украины в начале ХІХ в. // Проблемы правоведения. – 1989. - № 5. – С. 21-27.
 66. Нерсесянц В.С. Развитие русского права в XV-первой половине XVII в. - М., 1986.
 67. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фахові висновки робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН – УПА.  – К., 2005. 
 68. Пальцева Л.А. Херсонес Таврический в V- I вв. до н.э. – Л., 1988.
 69. Памятники русского права. Вып. 1: Памятники права Киевского государства X- XII вв. – М., 1952.
 70. Паньонко І. Звичаєве право запорізьких козаків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 49-51.
 71. Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі. – Львів, 2006.
 72. Пашук А.І. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII – XVIII ст. (1648-1782). – Львів: Львівський університет, 1967.
 73. Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині ХVII століття. - Харків, 1961.
 74. Первый Литовский статут 1529 г.: Материалы респ. науч. конф., посвящ. 450-летию Первого Статута. – Вильнюс, 1982.
 75. Пичета В.И. Белоруссия и Литва в XV-XVI вв. - М., 1961.
 76. Попле А. Візантійсько-руський союзницький трактат 987р. //Укр. іст. журн.- 1990. - № 6.- С.29-34.
 77. Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. – Харків, 2003.
 78.  Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. - Минск, 1980
 79. Реформы Александра ІІ. – М.: Юрид. Лит., 1998.
 80. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. Учеб. пособие. - М., 1984.- 80с.
 81. Рогожин А., Гончаренко В. Земельне законодавство Центральної Ради// Вісник Академії правових наук України. - 1994. - Вип. №2.
 82. Романов Р.М. Российский парламент начала ХХ века // Социально-гуманитарные знания. – 1999. - №2. – С.174-188.
 83. Российское законодательство Х-ХХ в.в. В девяти томах. - М., 1984.
 84. Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. – М.: Наука, 2002.
 85. Сас П.М.Феодальные города Украины в конце XV- 60-х годах XVI в. - К., 1989.
 86. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л., 1983.
 87. Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. - М: Юрид. лит., 1988.
 88.  Сидорчук М.В. О систематизации законодательства в России (1826-1832 гг.) // Изв. вузов. Правоведение. – 1990. - №6. – С.26-32..
 89.  Статут Великого княжества Литовского 1588 года, тексты, справочник, комментарии. – Минск, 1989.
 90. Степанков В.С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1654-1657) // Укр. історич. журнал. – 1995. - №4. – С.14-33.
 91. Термок І.Я. Становлення та джерела руського права // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Вип. 9. – Львів, 1999. -  С.17-23
 92. Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) // Право України.-1994. - №5-6 - С.44-47.
 93. Тищик Б.Й., Вівчаренко Ф.А. Західноукраїнська Народна Республіка. – Коломия, 1993.
 94. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. –К., 1968.
 95. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996.
 96. Усенко І. Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. Харків., 1995.
 97. Хазанов А.М. Социальная история скифов: Основные проблемы развития древних кочевых евразийских степей. - М., 1993.
 98. Хачатуров Р.Л. Становление права (на материалах Киевской Руси). Тбилиси, 1988.
 99. Холод Ю.А. Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 32. – С. 175-181.
 100. Холод Ю.А. Децентралізація державного управління в Росії (лютий – листопад 1917 рр.) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 33. – С. 111-116.
 101. Чалий В. Українська держава 1917-1920 років як суб’єкт міжнародного права // Нова політика.-1996.- №1.
 102. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно – процесуального права. - СПб, 1995.
 103.  
 104. Чехович В. А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. - Харків, 1995.
 105. Чизмадиа А., Ковач К., Асталош Л. История венгерского государства и права. - М., 1986. - С. 243-317.
 106. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства.- М., 1949.
 107. Шандра В.С. Генерал-губернторство в Україні ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2005.
 108. Ярмиш О.Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – Харків: Консум, 2001.
Категорія: Метод. рек. | Додав: chilly (20.03.2008)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 5647
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022